செய்தி

எங்கள் பணியின் முடிவுகள், நிறுவனத்தின் செய்திகளை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்வதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம், மேலும் மேம்பாடு மற்றும் பணியாளர்கள் நியமனம் மற்றும் அகற்றுதல் நிலைமைகளை சரியான நேரத்தில் உங்களுக்கு வழங்குகிறோம்.